Tạp chí Thợ Code

Overloadable operators

C# cho phép dùng operator với Class, Struct


public struct Complex
    {
      public double Real { get; set; }
      public double Imaginary { get; set; }
      public static Complex operator +(Complex c1, Complex c2)
      {
        return new Complex
        {
          Real = c1.Real + c2.Real,
          Imaginary = c1.Imaginary + c2.Imaginary
        };
      }
    }

Nhiếp Phong