Tạp chí Thợ Code

Controller, ControllerBase, ApiController trong .NET Framework/ .NET Core

Hồi đầu nhìn thấy có vẻ giống nhau, hơi lộn lẹo nên phải biên lại đây cho dễ nhớ.

Bạn sẽ nhìn thấy 3 class này khi khởi tạo dự án WebAPI (là ASP.NET Core Web API hoặc là ASP.NET Web Application (.NET Framework). Theo đó thì trên .NET Framework API sẽ như bên dưới. Muốn thay đổi route thì phải chỉnh trong App_Start/WebApiConfig.cs public class SampleAPIController : ApiController{// your code in here}

Còn trên NET Core thì tiện hơn có thể set route theo từng controller hoặc từng method luôn, khá là tiện dụng với annonation method. [ApiController][Router("[controller]")public class SampleAPIController : ControllerBase{// your code in here}

Còn Controller thì được dùng cho MVC web pages, tất nhiên rồi! Tham khảo thêm ở đây: https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-6.0

Hư Trúc