Tạp chí Thợ Code

ChatGPT

AWS, ChatGPT, Discord/ Whatever

Lần này để hòa theo không khí nhà nhà ChatGPT, người người ChatGPT như ngày hội toàn dân lên đồng vì ChatGPT và cũng để làm tốt công tác đú trend, nên mình sẽ kể về chuyện Xây dựng Bot chat Discord tích hợp ChatGPT hót hòn họt mấy hôm nay. Xin chú ý, mình không có bán account nên mình không giúp gì được về vấn đề này, tuy nhiên có thể giới thiệu bạn đọc cho một vài mối lái lùa gà uy tín, hehe 😁😁