Tạp chí Thợ Code

Hello, world!

Our Vision

Bà con chúng ta, dù ở miền quê hay thành thị, ai cũng có thể làm được phần mềm, trước là để phục vụ nhu cầu cá nhân, sau là cho cộng đồng được thì tốt.

Our Mission

Mang lại nguồn kiến thức khoa học máy tính khô khan bằng nhiều hình thức gần gũi, thuần Việt nhất để phổ cập cho bà con.


Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một trống canh

Tạp chí Thợ Code - Code gì cũng được, miễn có lương thiện là được!