Tạp chí Thợ Code

Cài đặt/ sử dụng mọi phiên bản Nodejs với nvm (Node Version Manager)

Thế giới Nodejs thật khó hiểu và đầy khổ đau nếu chúng ta cài tùm lum phiên bản khác nhau mà không có cách nào nhanh gọn lẹ hơn là đi kiếm nguyên cục source cài đặt đúng version cần thiết rồi cài thủ công tùy theo OS.

Có đó, xài nvm (Node Version Manager) hỗ trợ các platform unix, MacOS, WSL.

Ban đầu cũng tính viết nhiều chữ, nhưng mà đành làm quý độc giả thất vọng rồi vì mò vô trong đây có hết tất cả những cái cần viết mà còn hơn thế nữa 😥😥

画像が読み込まれない場合はページを更新してみてください。

Từ terminal chạy lệnh này

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

Hoặc wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

Sau đó chạy tiếp

export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Done. Giờ dùng lệnh nvm install node để cài version mới nhất. Hoặc nvm ls để xem danh sách các version của Nodejs.