Tạp chí Thợ Code

Cài đặt Node.js phiên bản "mới nhất" trên Ubuntu WSL2

Cài đặt Node.js phiên bản "mới nhất" trên Ubuntu WSL2

画像が読み込まれない場合はページを更新してみてください。

Mặc định nếu cài đặt một cách truyền thống bằng lệnh sudo apt install nodejs thì chỉ có phiên bản 10.x, lý do vì đây là phiên bản “mới nhất” là thằng package manager apt này có được.

Trong khi hiện tại, trên trang chủ thì bản LTS là 16.x, có nhiều cách để cài bản mới nhất thiệt sự từ trang chủ, và đây là một trong những cách dễ nhất:

cd ~

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x-o nodesource_setup.sh

sudo bash nodesource_setup.sh

sudo apt install nodejs

Xong, chỉ vậy thôi! Để kiểm tra coi phiên bản nào thì chạy

node -v

Phong Vân.